Reglur nemendaþjónustu ME

Nemendaþjónusta ME

1. gr.
Hlutverk og markmið Nemendaþjónustu
Hlutverk Nemendaþjónustu ME er að leitast við að veita nemendum skólans fjölbreytta þjónustu við hæfi hvers og eins. Markmið með þjónustunni er að vinna að velferð og heill nemenda skólans og að tryggja jöfn tækifæri til náms sbr. skólanámskrá. Nemendaþjónustan sér um að veita samræmda þjónustu þar sem unnið er út frá heildarsýn í málefnum nemenda.

2. gr.
Áherslur í starfi Nemendaþjónustu ME
Nemendaþjónustan vinnur að fjölþættum verkefnum en aðaláherslur í starfi liggja á eftirfarandi sviðum: 
- Að viðhalda öflugu umsjónarkerfi og persónulegum tengslum á milli nemenda og kennara.
- Að markviss kennsla fari fram í námstækni þar sem nemendur eru hvattir til að temja sér árangursríkt vinnulag og að taka ábyrgð á eigin námi. 
- Að veita nemendum námslegan og persónulegan stuðning og byggja upp seiglu til að auka líkur á að allir nái að hámarka árangur sinn í námi.
- Að aðstoða nemendur við að öðlast þá sjálfsþekkingu sem nauðsynleg er til að átta sig á hvar náms- og starfsáhugi þeirra liggur.
- Að aðstoða nemendur við að þekkja styrkleika sína, tileinka sér heilsusamlegan lífsstíl og líferni með markvissum forvarnaraðgerðum.
- Að vinna að þróunarverkefnum og stefnumörkum og leita leiða til að koma sem best til móts við nemendur.

3. gr.
Þjónusta við nemendur
Nemendaþjónustan vinnur að því að meta persónuleg, félagsleg og heilsufarsleg vandamál nemenda og veitir viðeigandi úrræði sem geta falist í fræðslu, stuðningi, faglegri ráðgjöf eða tilvísun til sérfræðinga utan skólans. Sértæk úrræði eru veitt nemendum með námsörðugleika, athyglisbrest með eða án ofvirkni (AD(H)D), sálfélagslega erfiðleika, fatlanir, langvarandi og tímabundin veikindi.

Umsjóna- og fagkennarar er mikilvægur tengiliður á milli nemenda og nemendaþjónustu. Kennarar geta vísað málefnum nemanda til nemendaþjónustu með því að ræða við starfsmenn eða skila inn tilvísunareyðublaði. Einnig geta nemendur leitað beint til nemendaþjónustu.

3.1 Almenn úrræði
Eftirfarandi úrræði eru hluti af þeirri þjónustu sem nemendaþjónustan veitir og standa öllum nemendum til boða. Á heimasíðu ME má finna ítarlegri upplýsingar um starfsmenn nemendaþjónustu og gagnlegt efni um ýmislegt sem snýr að náminu.

a) Náms- og starfsráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafi sinnir persónulegri ráðgjöf og stuðningi í tengslum við nám, námsval og störf. 
b) Félagsráðgjöf. Skólafélagsráðgjafi sinnir persónulegri ráðgjöf vegna tilfinningalegra og félagslegra vandamála í samstarfi við foreldra, fagaðila og stofnanir eftir þörfum og þá í samráði við nemendur. 
c) Forvarnaviðtöl. Nemendaþjónustan hefur það hlutverk að upplýsa nemendur um hollt líferni og heilbrigðan lífsstíl og aðstoða nemendur við að breyta lífsstíl sínum til batnaðar. 
d) Námskeið. Til að mynda í námstækni, sjálfstyrkingu, lestrartækni, prófundirbúningi og í aðferðum úr hugrænni atferlismeðferð.
e) Tilvísanir til annarra fagaðila í samvinnu við nemanda og foreldra.

3.2 Sértæk úrræði
Nemandi sem telur sig þurfa á sértækum úrræðum að halda vegna erfiðleika sem hamla námsgengi hans, upplýsir nemendaþjónustuna um sín vandkvæði og þegar þess er þörf, skilar staðfestingu á greiningu. Nemendaþjónustan metur þörf nemandans fyrir sértæk úrræði vegna hamlana í námi með hliðsjón af reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum nr. 230/2012. Upplýsingum um viðeigandi úrræði er því næst komið til kennara.

Sértæk úrræði í prófum, verkefnavinnu og kennslustundum:
- Upplestur á prófum, ritari í prófum eða leyfi til að taka munnleg próf (á við um próf sem vega meira en 10% af lokaeinkunn).
- Tölvunotkun, talgervlar til lestraraðstoðar og notkun diktafóna.
- Litaður pappír og stærra letur.
- Próftaka í fámenni eða einmenni.
- Leyfi til að hafa tónlist í eyrum.
- Annað sem getur gagnast nemandanum.

3.2.1 Lestrar-, skriftar- og stærðfræðierfiðleikar
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með lestrar-, skriftar- og stærðfræðierfiðleika til boða:
a) Fræðsla um hvernig lestrar-, skriftar- og stærðfræðierfiðleikar hafa áhrif á nám og leiðir til að takast á við vandann. 
b) Stuðningsviðtöl, þar sem meðal annars er farið yfir námslega stöðu þar sem stuðst er við upplýsingar frá fagkennurum.
c) Samstarf við foreldra og kennara.
d) Sértæk úrræði í prófum. Sjá lista að ofan yfir sértæk úrræði. Nemandi sem hefur farið í gegnum Davis leiðréttingu er auk þess heimilt að nota hjálpargögn Davis aðferðarinnar. 
e) Tilvísun í frekari greiningu.

3.2.2 Athyglisbrestur með eða án ofvirkni (AD(H)D)
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með AD(H)D til boða:
a) Fræðsla um hvernig AD(H)D hefur áhrif á nám og leiðir til að takast á við vandann.
b) Stuðningsviðtöl þar sem farið er yfir námslega stöðu og stuðst við upplýsingar frá fagkennurum.
c) Samstarf við foreldra og kennara. 
d) Sértæk úrræði í prófum. Sjá lista að ofan yfir sértæk úrræði. 
e) Samstarf við félagsþjónustu sveitarfélaga.
f) Tilvísun í frekari greiningu.

3.2.3 Sálfélagslegir erfiðleikar 
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með sálfélagslega erfiðleika til boða:
a) Fræðsla og ráðgjöf í formi viðtala og námskeiða svo sem vegna kvíða, depurðar, slakrar sjálfsmyndar og fleira. 
b) Samstarf við foreldra og kennara. 
c) Sértæk úrræði í prófum. Sjá lista að ofan yfir sértæk úrræði.
d) Samstarf við félagsþjónustu sveitarfélaga.
e) Veikindadagbók.
f) Tilvísun til fagaðila.

3.2.4 Nemandi með fötlun
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með fötlun til boða:
a) Undirbúningur fyrir komu nemandans í skólann í samstarfi við foreldra og stofnanir sem hafa komið að málum hans.
b) Einstaklingsnámskrá og einstaklingsbundin stundaskrá.
c) Samstarf við foreldra, félagsþjónustu og aðra aðila er koma að málefnum nemandans.
d) Regluleg stuðningsviðtöl.
e) Sérkennsla.

3.2.5 Heilsufarslegur vandi
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með heilsufarslegan vanda til boða:
a) Persónuleg ráðgjöf og stuðningsviðtöl.
b) Samstarf við foreldra og kennara.
c) Sértæk úrræði í prófum.
d) Veikindadagbók.
e) Tilvísun til fagaðila.

4. gr.
Starfsmenn Nemendaþjónustu ME
Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi
Nanna Halldóra Imsland, náms- og starfsráðgjafi.
Katrín María Magnúsdóttir, náms og starfsráðgjafi.
Arnar Sigurbjörnsson, áfangastjóri.

5. gr
Mat
Þjónusta og úrræði á vegum Nemendaþjónustunnar eru metin reglulega af starfsmönnum og ráðþegum. Starfsmenn nemendaþjónustunnar vinna einnig jafnharðan að þróunarvinnu og stefnumörkun þjónustunnar.

6. gr.
Varðveisla og meðferð trúnaðargagna
Nemendaþjónustan hefur umsjón með varðveislu og meðferð trúnaðargagna um nemendur. Nemendaþjónustan sér um að miðla nauðsynlegum upplýsingum til starfsmanna ME og fagaðila annarra stofnanna sem koma að framkvæmd úrræða í þágu nemenda. Meðferð persónuupplýsinga skal vera í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

7. gr.
Málsmeðferð
Sætti nemandi sig ekki við meðferð sinna mála er honum heimilt að skjóta máli sínu til skólaráðs.

8. gr.
Önnur verkefni Nemendaþjónustu
Umsjónarkerfi ME er í höndum nemendaþjónustunnar. Nemendaþjónustan á fulltrúa í áfallaráði ME, í framkvæmdanefnd um heilsueflandi framhaldsskóla og í forvarnarteymi um málefni ungmenna á Fljótsdalshéraði. Nemendaþjónustan sér jafnframt um eineltismál í samræmi við eineltisáætlun skólans. Starfsmenn Nemendaþjónustu hafa einnig umsjón með Mentor verkefninu Vináttu.


Endurskoðað í ágúst 2016.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579